ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Datum: 30.1.2023
obrázek
V polovině prosince 2022 bylo získáno kladné stanovisko HZS a proběhla úspěšná kontrolní prohlídka stavebního úřadu k předčasnému užívání části výrobní haly s administrativním zázemím. Stěhování investora do nových prostor ze stávající haly úspěšně proběhlo a výroba v části nové haly byla zahájena v lednu letošního roku. Tato část výrobní haly je kompletně dokončena a oddělena od zbývající části nové haly a stávající výrobní haly prachotěsnou příčkou ze sendvičových panelů. Na konci ledna 2023 proběhla demontáž vnitřních sloupů odstraněné fasády. Demolice sloupů byla provedena za pomocí speciální techniky - jádrové vrtání a řezání diamantovým kotoučem a snesení sloupů za pomoci manipulátoru. Nová a původní hala byly propojeny.

Jedná se o rozšíření stávající montážní haly a přístavbu administrativní části objektu. Výstavbu současné haly s administrativní budovou realizovala naše společnost v roce 2011.  Současný objekt je plně využíván a stavební práce jsou prováděny bez přerušení provozu. V přístavbě budou umístěny nové technologie a další související montážní a servisní provozy. V administrativní části budou kancelářská pracoviště a taktéž se rozšíří zázemí pro zaměstnance montážní haly. Montážní hala je rozšířena ve třech směrech na sousední dosud nezastavěné pozemky.

Celková zastavěná plocha budoucího halového objektu je 4.000 m2. Rozšířená montážní hala se skládá z 1.NP a částečné vestavby 2.NP. Nová přístavba administrativní části má 2 NP, kde na úrovni 2.NP jee propojena lávkou se stávající administrativní částí. Charakter využití haly je beze změn oproti původnímu stavu, i nadále se bude jednat o kompletaci strojírenských výrobků. Součástí montážní haly jsou úložné regálové systémy pro náhradní díly a výrobky.

Nosnou konstrukci objektu tvoři prefabrikovaný skelet doplněný ocelovou konstrukcí pro vynesení fasádních výplní, světlíků a markýz. Skelet bude založený na pilotách zakončených patkami. Stropy jsou z železobetonových předpjatých desek. Schodiště budou železobetonová prefabrikovaná.

Skladba střechy je provedena jako skládaná z trapézových plechů a izolačních vrstev krytých PVC-P folií. U administrativní budovy je trapézový plech nahrazen ŽB stropními předpjatými deskami. V montážní hale je instalována drátko-betonová „průmyslová“ podlaha. Fasáda halového objektu je tvořena sendvičovými izolačními panely v kombinaci s okny. Fasáda administrativní budovy je navržena z izolačních systémových panelů, jedná se o systém Trimo Qbiss. Izolační stěnové panely halového objektu jsou kotveny na železobetonové sloupy a v případě administrativní budovy na pomocnou ocelovou konstrukci. Vzhled fasád bude totožný s fasádami stávajícího objektu.

V rámci rozšíření stávajících objektů dochází i k rozšíření a k úpravám stávajících systémů, vytápění, chlazení, větrání a elektroinstalací. Součástí projektu je stabilní hasící zařízení. Objekt je řešen s důrazem na vysokou energetickou účinnost a výhledový bezfosilní provoz.

 

Součástí přístavby haly a administrativní části jsou dílčí přeložky stávajících sítí, nové inženýrské sítě a přípojky, taktéž nově vybudované zpevněné plochy, komunikace a parkoviště, Dále bude provedeno doplnění a rozšíření areálového osvětlení, terénních úprav a sadových úprav.

Dokončení rozšíření areálu je plánováno na květen roku 2023.