Ochrana osobních údajů

Společnost Heberger CZ s.r.o., IČO: 61508926, se sídlem Teplárenská 608/11, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen „společnost“ nebo „správce“) chrání osobní údaje a jiné důvěrné informace získané a zpracovávané v rámci své činnosti. Společnost při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), a z nového zákona doplňujícího některá ustanovení GDPR, který nahradí zákon po 25. květnu 2018 (dále jen „legislativa“).

Společnost zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných požadavků v rámci činnosti společnosti.

1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává tyto osobní údaje:

Adresní a identifikační údaje fyzické osoby sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno a příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, číslo osobních dokladů), osobní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby v rozsahu nutném k realizaci smluvního vztahu a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné podobné informace).

Popisné údaje (např. bankovní spojení),

Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Účely zpracování a právní základ zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje pouze pro účely plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem jakožto právnickou osobou a subjektem údajů. Následující informace se vztahují pouze k tomuto účelu zpracování.

Společnost dále dle platných právních předpisů zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců. Informace o tomto zpracování je řešena interním informováním zaměstnanců a tento dokument se nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti.

K jinému zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází.

3. Kategorie příjemců osobních údajů

S výjimkou úkonů vůči orgánům veřejné správy společnost osobní údaje nikomu nepředává. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani do jakýchkoli mezinárodní organizací.

4. Doba uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně 10 let od ukončení smluvního vztahu a to z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů v souvislosti s promlčecí dobou podle § 629 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

5. Zdroje osobních údajů

Společnost shromažďuje osobní údaje pouze přímo od subjektů údajů, společnost osobní údaje nezískává od žádných třetích subjektů.

6. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům právo:

Požadovat od společnosti přístup k osobním údajům,

Požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, v případě, kdy odpadne smluvní či zákonný důvod zpracování,

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

Na přenositelnost osobních údajů, a

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.

Subjekt údajů může požádat o informace písemnou cestou. Písemná žádost musí být doložena úředně ověřeným podpisem žadatele. Touto cestou hodlá společnost vyhovět požadavkům nařízení, které prostřednictvím čl. 11 odst. 2. a čl. 12 odst. 2 předpokládají řádné zjištění totožnosti žadatele.

Informace budou žadateli sděleny písemně nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. Pokud o to žadatel projeví zájem, budou mu informace poskytnuty v elektronické podobě.

Poskytnutí informace může být zpoplatněno, jsou-li žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. Správce poskytne žadateli bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie může společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Informace lze požadovat na adrese:

HEBERGER CZ s.r.o.
Pod Lysinami 25/518
147 00  Praha 4

7. Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Vzhledem k tomu, že společnost zpracovává osobní údaje pouze za účelem plnění smluv se zákazníkem, není možné se zákazníkem uzavřít smlouvu v případě neposkytnutí osobních údajů nutných k identifikaci zákazníka (v případě právnické osoby identifikace osob zastupujících právnickou osobu) a plnění smlouvy.

8. Automatizované zpracování osobních údajů

Osobní údaje nejsou využívány k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

9. Webové stránky

Webové stránky www.heberger.cz nepoužívají soubory cookie.