Výstavba objektů pro peletárnu spol. Stora Enso, Ždírec nad Doubravou

Doba realizace:11/2014 – 06/2015
Investor:Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Rozsah prací:Realizace objektu pro osazení technologie linky na výrobu peletek a výstavba haly pro skladování a expedici. Dále zajištění 9 metrů vysokého svahu v délce cca 250m, základy pro potrubní mosty, úprava komunikací a zpevněných ploch a veškeré přípojky inženýrských sítí pro technologické celky.
Photo: Výstavba objektů pro peletárnu spol. Stora Enso, Ždírec nad Doubravou

Výstavba technologické závodu zpracovávající třísky, hobliny a piliny  na výsledný produkt, kterým jsou peletky byla zahájena v měsíci říjnu 2014 a nachází se v areálu Stora Enso  Ždírec nad Doubravou.

Výrobní celek peletárny se skládá z několika objektů a je situován u terénního zářezu na severní straně areálu. Dominantu projektu tvoří 4 sila. Dvě z nich slouží ke skladování sypkého materiálu a další dvě ke skladování peletek. Dalšími objekty jsou  výrobní hala  a technologická hala na pytlování a balení peletek, ve které je také umístěn velín s kanceláří a sklad. Dále byl vystavěn vysokotlaký dopravní systém tabulátor, který je určen pro přepravu velkého množství sypkého materiálu z pilnice na kratší vzdálenosti.  Uvnitř ocelového potrubí je umístěn  nekonečný pásový dopravník. Vlastní vedení je navrhováno jako podporovaná mostní konstrukce ve výšce od 9m nad zemí. Poslední částí areálu je dopravník, který přepravuje sypký materiál a peletky mezi jednotlivými objekty. Podzemní pásové dopravníky jsou umístěny v podzemních chodbách pod sily, nadzemní dopravníky jsou uloženy na zpevněných plochách. Výrobní areál peletárny tvoří linii o celkové délce 170 m a šířce 20m.

Objekty jsouosazeny do stávajícího zářezu ve svahu, který je technicky zajištěn kombinací opěrných stěn a zpevněním povrchu terénu proti erozi. Stavby jsou založeny na železobetonových deskách, které vystupují cca 20cm nad okolní živičnou plochu.  Dešťové vody jsou svedeny do stávajících kanalizačních vpustí po povrchu zpevněných ploch vyspárovaných od svahu. Z hlediska požární ochrany je stavba provedena tak, aby neměnila stávající požárně technické řešení jednotlivých stávajících stavebních objektů.

REFERENČNÍ LIST