ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SPOLEČNOSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Doba realizace:11/2021 - 06/2023
Investor:SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Rozsah ploch:Zastavěná plocha celkem 4.000  m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI SPOLEČNOSTI SEW EURODRIVE CZ s.r.o., HOSTIVICE U PRAHY

Výstavbu současné haly s administrativní budovou realizovala naše společnost v roce 2011. V přístavbě jsou umístěny nové technologie a další související montážní a servisní provozy. Administrativní část zahrnuje kancelářská pracoviště a rozšířilo se zázemí pro zaměstnance montážní haly. Montážní hala je rozšířena ve třech směrech na sousední dosud nezastavěné pozemky.Celková zastavěná plocha halového objektu je 4.000 m2. Rozšířená montážní hala se skládá z 1.NP a částečné vestavby 2.NP. Přístavba administrativní části má 2 NP, kde na úrovni 2.NP je propojena lávkou se stávající administrativní částí. Součástí montážní haly jsou úložné regálové systémy pro náhradní díly a výrobky.Nosnou konstrukci objektu tvoři prefabrikovaný skelet doplněný ocelovou konstrukcí pro vynesení fasádních výplní, světlíků a markýz. Skelet je založený na pilotách zakončených patkami. Stropy jsou z železobetonových předpjatých desek. Schodiště jsou  železobetonová prefabrikovaná.Skladba střechy je provedena jako skládaná z trapézových plechů a izolačních vrstev krytých PVC-P folií. U administrativní budovy je trapézový plech nahrazen ŽB stropními předpjatými deskami. V montážní hale je instalována drátko-betonová „průmyslová“ podlaha. Fasáda halového objektu je tvořena sendvičovými izolačními panely v kombinaci s okny. Fasáda administrativní budovy je navržena z izolačních systémových panelů, jedná se o systém Trimo Qbiss. Izolační stěnové panely halového objektu jsou kotveny na železobetonové sloupy a v případě administrativní budovy na pomocnou ocelovou konstrukci. Vzhled fasád je stejný s fasádami stávajícího objektu.V rámci rozšíření stávajících objektů došlo i k rozšíření a k úpravám stávajících systémů, vytápění, chlazení, větrání a elektroinstalací. Součástí projektu je stabilní hasící zařízení. Objekt je řešen s důrazem na vysokou energetickou účinnost a výhledový bezfosilní provoz.Součástí přístavby haly a administrativní části byly dílčí přeložky stávajících sítí, nové inženýrské sítě a přípojky, taktéž nově vybudované zpevněné plochy, komunikace a parkoviště, Dále bylo provedeno doplnění a rozšíření areálového osvětlení, terénních úprav a sadových úprav.

 REFERNČNÍ LIST