PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ A SKLADOVÉ HALY KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU SPOLEČNOSTI BRUDER CZ s.r.o., PLZEŇ KŘIMICE

Doba realizace:04/2021 - 07/2023
Investor:BRUDER CZ s.r.o.
Rozsah ploch:Podlahová plocha celkem 4.600 m2
Rozsah prací:Generální dodávka
Photo: PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ A SKLADOVÉ HALY KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU SPOLEČNOSTI BRUDER CZ s.r.o., PLZEŇ KŘIMICE
PDF: icon

Stávající dvoupodlažní objekt německého ivestora, společnosti Bruder CZ s.r.o., je využíván jako výrobní a skladová hala pro výrobu plastových hraček. V objektu je výrobní část, kde jsou umístěny vstřikovací lisy pro výrobu plastových dílů hraček a probíhá zde i kompletace hraček z vyrobených dílů. Dále je zde umístěna skladovací hala a technické zázemí objektu. Součástí stávajícího objektu je i administrativní část a sociální zázemí jak pro administrativu, tak pro výrobu (šatny, umývárny, WC). U stávající skladovací haly a u administrativní části se sociálním zázemím se využití nezměnilo. Stávající kancelář mistra byla zvětšena o 21,56 m2. V části, kde bylo navrženo zřízení nové kanceláře se posunuly stávající dveře s požární odolností mezi kantýnou a halou. Přístavba o celkové ploše 4.622 m2 je situována na západní stranu stávající budovy. Výrobní část je dvoupodlažní s vestavbou sociálního zázemí, skladová část byla navržena jako jednopodlažní. Přístavba od stávající haly je požárně oddělena. Nosná konstrukce přístavby byla provedena formou železobetonového prefabrikovaného skeletu doplněného o dělící zděné a prefabrikované ŽB stěny. Nosnou vodorovnou konstrukci střechy tvoří ŽB průvlaky, přes které budou položeny trapézové plechy. Založení bylo provedeno formou vrtaných pilot a ŽB základových prahů. Pro možnost propojení obou budov se upravila stávající obvodová stěna – stávající okenní otvory byly zazděny a provedeny nové dveřní a vratové prostupy. Hlavní vstup do nové přístavby je řešen prosklenou fasáda s hliníkovými profily. Výplně fasády jsou z izolačního trojskla s protisluneční ochranou. Součástí prosklené fasády vstupu jsou i dvoukřídlé vstupní dveře. V návaznosti na novou přístavbu byly provedeny úpravy navazujících zpevněných ploch a napojení dešťové a splaškové kanalizace včetně osazení nových lomových šachet a úprava VO. Došlo k vybudování nových velkoobjemových sil pro plastový granulát a přesunu stávající technologie chlazení. V souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců bylo rozšířeno parkoviště pro osobní vozy a s tím související úpravy svahování a trasy odvodňovacího příkopu. V místě rozšíření parkoviště byly provedeny nové sadové úpravy. V západní části areálu byla pro zaměstnance také zřízena nová odpočinková zóna.

REFERENČNÍ LIST