Centrála HYPOVEREINSBANK PRAHA

Projekt:Centrála HYPOVEREINSBANK PRAHA
Doba realizace:1998
Investor:HYPO-REALITY GmbH
Rozsah ploch:zast. plocha 7 000 m2
Photo: Centrála HYPOVEREINSBANK PRAHA
PDF: icon