ROZŠÍŘENÍ AREÁLU SPOLEČNOSTI MANN+HUMMEL INNENRAUMFILTER (CZ) S.R.O., UHERSKÝ BROD

Datum: 30.4.2024
obrázek
V současné době probíhá montáž ocelové konstrukce vestavku v původní hale. Provádí se venkovní zpevněné plochy. Dále probíhají malby, pokládka podlahových krytin, montáž sanitárních příček, instalace elektro rozvodů a svítidel. V květnu proběhne montáž prosklených příček, výměna VZT jednotek na staré a hale a montáž vnitřních dveří včetně obložkových zárubní.

V měsíci květnu jsme zahájili realizaci dostavby výrobního závodu společnosti MANN+HUMMEL Inneraumfilter (CZ) s.r.o. na jižním okraji města Uherský Brod. Vyrábí se zde, skladují a následně expedují vzduchové filtry. Současnou halu s administrativním objektem naše společnost realizovala v roce 2014. Stavba získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2014 v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby.

Při výstavbě haly s administrativní budovou se již počítalo s možností rozšíření výrobní haly západním směrem. Není tedy třeba realizovat jakékoli přeložky sítí, komunikací nebo oplocení, dostavba proběhne na zelené ploše k tomu připravené. Cílem současného stavebního záměru je rozšíření výrobní haly, kterým se navýší kapacita výroby a skladu a množství zaměstnanců. Realizace zakázky bude zahrnovat přístavbu skladu a výrobní haly, včetně třípodlažního vestavku s technickým podlažím, administrativním podlažím a podlažím s novými šatnami. Součástí nové stavby jsou i úpravy v rámci stávající haly – vybourání některých stěn, výstavba dvou nových technologických oddělení v prostoru stávající expedice, výstavba dvoupodlažního vestavku s místnostmi pro vedoucí směn v dolním patře a se školící místností v horním patře. Stávající administrativní budova projde rekonstrukcí v 1.NP. Na místě původních šaten, které se přemístí do zmiňovaného třípodlažního vestavku v novostavbě, vzniknou nové kanceláře.

Stávající hala má obdélníkový půdorys a je umístěna v jihovýchodní části pozemku investora. Na severní straně je hala propojena spojovacím krčkem se stávající administrativní budovou, která bude přizpůsobena požadavkům investora v druhé etapě výstavby. Současný objekt je plně využíván a stavební práce budou prováděny bez přerušení provozu. Navrhovaná přístavba haly, s celkovou zastavěnou plochou 3.450 m2, bude výškově navazovat na stávající halu. V jižní části haly bude rozšířený sklad, celá střední část haly bude vyhrazena pro výrobu a v severozápadní části přístavby bude třípodlažní vestavek. Na západní straně jsou navrženy únikové dveře z haly. Nová hala bude založena na hlubinných základech – železobetonových vrtaných pilotách s železobetonovými patkami umístěnými na jejich hlavách. V dílčích částech jsou na hlavách pilot umístěny železobetonové pasy. Po obvodu haly jsou do úrovně +1,0m navrženy ŽB prefabrikované soklové panely.Podlaha je navržena betonová, vyztužená ocelovými drátky. Podlaha je dimenzována pro zatížení od skladovacích regálů, strojů, elektrických paletových vozíků a rovněž od dělících stěn. Tloušťka desky, podle požadavku investora je 250 mm. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, doplněný o ocelové konstrukce v plášti, vnitřních dělících stěnách a střešní rovině. Obvodový plášť je navržený ze svisle kladených sendvičových panelů se skrytým kotvením na ocelové podkonstrukci. Střešní konstrukce je navržena z železobetonových sedlových vazníků, na které budou uloženy železobetonové vaznice. Střešní plášť je skládaný s krytinou z PVC folie. Stropy nad vestavky budou tvořeny dutinovými panely na velký rozpon. Střešní plášť s tepelnou izolací se skládá ze dvou vrstev (převazované spáry) z minerální vlny a hydroizolační fólie, mechanicky kotvené do trapézového plechu. Ocelové konstrukce budou dimenzovány na požadované PO bez dodatečných opatření. Barevné řešení haly je přizpůsobeno stávajícím objektům. Původní dopravní řešení počítalo s přístavbou budovy, na silnicích nedojde k žádným podstatným změnám. Od stávající administrativní budovy povede k přístavbě chodník a bude zřízen jeden vjezd do nové haly.

Klíčovým požadavkem v koncepci řešení byla implementace bezfosilních zdrojů tepla společně s vysokou energetickou účinností, stejně jako požadavek na maximální zpětné získávání tepla a volné chlazení v rámci provozu vzduchotechnická zařízení. Novostavba bude vybavena novými účinnými systémy pro větrání, vytápění a případně dochlazování výrobních prostor, zásobování teplem bude řešeno výhradně tepelnými čerpadly vzduch/vzduch nebo vzduch/voda. Mimořádný důraz byl kladen na návrh zpětného získávání tepla pro vzduchotechnická zařízení tak, aby bylo využito maximum nízkopotenciálního odpadního tepla a bylo tam možno omezit provoz tepelných čerpadel vzduch/vzduch jen při extrémních teplotách v topné sezóně. Při návrhu vzduchotechnických zařízení bylo zohledněno maximální využití volného chlazení a nočního nachlazení stavebních konstrukcí tak, aby byl provoz reversibilních tepelných čerpadel vzduch/vzduch redukován na nezbytně nutné minimum s ohledem mikroklima výrobních prostor a příslušné hygienické předpisy. Stávající systémy pro větrání a vytápění objektu budou kompletně modernizovány tak, aby byl umožněn provoz na tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo v menší míře vzduch/voda.Vzhledem k etapizaci bude nutno sladit souběžný provoz původních i nových zařízení tak, aby byly v první řadě zajištěny podmínky pro bezproblémový chod výroby.V poslední etapě bude odstavena plynová kotelna a proběhne její kompletní demontáž. Osvětlení všech prostor bude řešeno úspornými osvětlovacími soustavami. Dále jsou navrženy sanitární zařizovací předměty s nízkou spotřebou vody. Ohřev teplé vody pro zázemí haly a šatny bude řešeno s podporou ohřevu termickým solárním systémem.

Dokončení novostavby výrobní haly s uvedením této části výrobní plochy do provozu by mělo proběhnout na začátku roku 2024. Následně bude probíhat postupné stěhování technologie a přestavby stávajícího halového objektu a zároveň bude dokončena 3 podlažní vestavba a další vnitřní prostory. Celkové dokončení rozšíření výrobního areálu včetně rekonstrukce administrativní budovy je plánováno do konce roku 2024.