Přístavby výrobní a skladové haly ke stávajícímu objektu společnosti BRUDER CZ s.r.o., Plzeň Křimice

obrázek
Nový objedkt výraboní a skladové haly byl úspěšně uveden do zkušebního provozu.

Stávající dvoupodlažní objekt německého ivestora, společnosti Bruder CZ s.r.o., je využíván jako výrobní a skladová hala pro výrobu plastových hraček. V objektu je výrobní část, kde jsou umístěny vstřikovací lisy pro výrobu plastových dílů hraček a probíhá zde i kompletace hraček z vyrobených dílů. Dále je zde umístěna skladovací hala a technické zázemí objektu. Součástí stávajícího objektu je i administrativní část a sociální zázemí jak pro administrativu, tak pro výrobu (šatny, umývárny, WC). U stávající skladovací haly a u administrativní části se sociálním zázemím se využití nemění.Stávající kancelář mistra bude zvětšena o 21,56 m2. V části, kde je navrženo zřízení nové kanceláře se posunou stávající dveře s požární odolností mezi kantýnou a halou.

Přístavba o celkové ploše 4.622 m2 je situována na západní stranu stávající budovy. Výrobní část bude dvoupodlažní s vestavbou sociálního zázemí, skladová část je navržena jako jednopodlažní. Přístavba od stávající haly bude požárně oddělena. Nosná konstrukce přístavby bude provedena formou železobetonového prefabrikovaného skeletu doplněného o dělící zděné a prefabrikované ŽB stěny. Nosnou vodorovnou konstrukci střechy budou tvořit ŽB průvlaky, přes které budou položeny trapézové plechy. Založení bude provedeno formou vrtaných pilot a ŽB základových prahů. Pro možnost propojení obou budov se upraví stávající obvodová stěna – stávající okenní otvory budou zazděny a provedou se nové dveřní a vratové prostupy.

Hlavní vstup do nové přístavby je řešen prosklenou fasáda s hliníkovými profily. Výplně fasády jsou z izolačního trojskla s protisluneční ochranou. Součástí prosklené fasády vstupu budou i dvoukřídlé vstupní dveře.

V návaznosti na novou přístavbu budou provedeny úpravy navazujících zpevněných ploch a napojení dešťové a splaškové kanalizace včetně osazení nových lomových šachet a úprava VO. Dojde k vybudování nových velkoobjemových sil pro plastový granulát a přesunu stávající technologie chlazení.

V souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců bude rozšířeno parkoviště pro osobní vozy a s tím související úpravy svahování a trasy odvodňovacího příkopu. V místě rozšíření parkoviště budou provedeny nové sadové úpravy. V západní části areálu bude pro zaměstnance také zřízena nová odpočinková zóna.

Dokončení nové přístavby je plánováno v červenci 2023.