POLYGRAFICKÁ HALA GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

obrázek
Výstavba haly byla dokončena a dílo předáno klientovi.

V březnu 2019 započaly přípravné práce pro výstavbu nové polygrafické haly v areálu společnosti GZ Media a.s. v Loděnici u Berouna, která byla zahájena v dubnu 2020. Důvodem ke stavbě nové haly je vytvoření moderního výrobního prostoru pro polygrafické stroje. Nová hala je přímo napojena na stávající tovární budovy společnosti a na přilehlé komunikace. Je řešena jako jeden vizuální a hmotný celek – monoblok. Barva fasády je světle béžová s béžovým soklem. Mezi stávající hlavní výrobní budovou a novou polygrafickou halou je vybudován krytý a vyvýšený přejezd, který umožňuje propojení úseku lepení v hlavním výrobním objektu a polygrafické haly i za nepříznivých venkovních podmínek. V napojovacím krčku do další stávající haly je umístěna oddělovací požární textilní roleta. Z požárně/bezpečnostních důvodů je stavba rozdělena na dva požární úseky.

Založení objektu je navrženo hlubinné formou vrtaných železobetonových pilot. Novostavba o celkové užitné ploše 2.814 m2 je navržena jako jednopodlažní dvoulodní hala se třemi vestavky. Hlavní nosná skeletová konstrukce se skládá ze železobetonových prefabrikovaných sloupů a vazníků. Všechny vestavky jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými prvky. Lehký obvodový plášť je kovoplastický, tvořený vodorovně kladenými sendvičovými izolačními panely s povrchovou úpravou polyesterem a vyplněné minerální vlnou. V celé ploše nové haly v 1.NP je provedena průmyslová drátkobetonová podlaha. Podloží podlahových desek je sanováno pomocí ražených ŠP pilířú a dalších konstrukčních vrstev pro dosažení náročných parametrů k osazení tiskových strojů. Střešní plášť je skládaný, tvořený nosnými trapézovými plechy, tepelnou izolací a krycí hydroizolační PVC fólií. Na střeše haly jsou umístěné obloukové světlíky navržené a rozmístěné v souladu se studií denního osvětlení a je zde proveden záchytný systém.

Prostorové větrání tiskových hal je zajištěné několika VZT jednotkami, které jsou instalované na technických plošinách vestavěných do prostoru hal. VZT jednotky zajistí vytápění prostoru v zimním a chlazení v letním období. Zdrojem tepla bude jednak zpětné získávání tepla z chlazení výrobní technologie a jednak stávající předávací stanice. Zdrojem chladu jsou vodou chlazená chladící jednotka, která je napojena na suchý chladič s možností skrápění.

Architektonické řešení exteriéru je po výstavbě objektu dotvořeno novými zatravněnými plochami a sadovými úpravami.

Dokončení stavby je plánováno na 02/2021.