Dostavba výrobní haly a administrativní části společnosti ESON CZ ke stávající výrobní hale v obci Lety u Černošic

Datum: 20.7.2021
obrázek
Byly osazeny minerální desky podhledů v kancelářích. Proběhly obkladačské práce sociálních zařízení. Dále probíhá kompletace sanitárních zařizovacích předmětů. Byly provedeny 2 nátěry maleb. Topný cyklus podlahového topení byl úspěšně dokončen. V objektu nasazeny odvlhčovače pro snížení vlhkosti anhydritové podkladní vrstvy podlahy. Systém měření a regulace (MaR) je funkční, následně bude zprovozněno autonomní řízení plynového kotle. Osazeny koncové prvky VZT v interiéru (anemostaty). Proveden obklad deskami CEMBRIT na západní fasádě objektu, dále probíhá montáž obkladu na východní fasádě. Byly dokončeny vnější zpevněné plochy včetně asfaltové komunikace. Probíhají terénní úpravy – zpětný zásyp kanalizace a rozprostření ornice na jižní straně budovy. Je dokončen okapový chodník a zahájena instalace gabionové zídky - západní strana budovy.

Na začátku května naše společnost zahájila dostavba výrobní haly s administrativní částí pro společnost ESON CZ, která se zabývá výrobou a obchodní činností v oboru výsekových nástrojů pro aplikaci v polygrafickém a obalovém průmyslu.

Nový objekt je tvořen výrobní halou a administrativním objektem, zpevněnými plochami, areálovými rozvody a sadovými úpravami. Je situován na západní a severní straně stávající haly a bude mít tvar písmene L.

Stavba nového objektu je jednopodlažní. Nová výrobní část navazuje na stávající výrobní halu ve stejném šířkovém a výškovém uspořádání. Střecha je navržena jako sedlová s prosvětlovacími panely v rovině střechy. Pohledové části fasády a střechy tvoří sendvičové izolační panely v obdobném členění a barevném provedení jako opláštění stávající výrobní haly. Panely budou kotveny skrytě bez viditelných kotevních prvků. Ze severní strany k nové výrobní hale přiléhá novostavba administrativní části a zázemí pro zaměstnance. Tato část dostavby je tvořena pultovou střechou. Severní fasáda bude prosklená z typového hliníkového rastrového systému. Východní a západní fasáda je provětrávaná s pohledovým obkladem z fasádních kompozitních kazet. Užitná plocha novostavby haly a administrativní části je 780 m2.

Objekty budou založeny na základových patkách a pod obvodovým pláštěm bude proveden železobetonový izolovaný sokl. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými příčnými rámy a administrativní část je tvořena ocelovými sloupy a nosníky. Všechny ocelové prvky jsou dimenzovány na odolnost R15.

Potřeba tepla pro vytápění administrativní části bude řešena pomocí nástěnného plynového kondenzačního kotle. Pro úpravu mikroklimatických podmínek vybraných prostor je navrženo chladící zařízení v provedení tepelných čerpadel vzduch/vzduch. Veškerý přívod a odvod vzduchu pro výrobní prostory bude zajišťován centrální vzduchotechnickou jednotkou. Pro prostor stávající výroby bude doplněna nová VZT jednotka.

V severovýchodní části pozemku bude umístěno parkoviště pro zaměstnance a návštěvy a dále přístřešek na odpady, který navazuje na uliční prostor nově upravenou zpevněnou plochou. Severní část pozemku bude ozeleněna a budou provedeny sadové úpravy.

Délka výstavby je plánována na 9 měsíců od zahájení prací.