Výstavba objektů pro peletárnu spol. Stora Enso, Ždírec nad Doubravou

Datum: 21.5.2015
obrázek
Proběhlo dokenčení inženýrských sítí a opláštění hal. Stavba byla úspěšně zrealizována

Výstavba technologické závodu zpracovávající třísky, hobliny a piliny  na výsledný produkt, kterým jsou peletky byla zahájena v měsíci říjnu 2014 a nachází se v areálu Stora Enso  Ždírec nad Doubravou.

Výrobní celek peletárny se skládá z několika objektů a je situován u terénního zářezu na severní straně areálu. Dominantu projektu tvoří 4 sila. Dvě z nich budou sloužit ke skladování sypkého materiálu a další dvě ke skladování peletek. Dalšími objekty jsou  výrobní hala  a technologická hala na pytlování a balení peletek, ve které bude také umístěn velín s kanceláří a sklad. Dále bude vystavěn vysokotlaký dopravní systém tabulátor, který je určen pro přepravu velkého množství sypkého materiálu z pilnice na kratší vzdálenosti.  Uvnitř ocelového potrubí je umístěn  nekonečný pásový dopravník. Vlastní vedení je navrhováno jako podporovaná mostní konstrukce ve výšce od 9m nad zemí. Poslední částí areálu je dopravník, který přepravuje sypký materiál a peletky mezi jednotlivými objekty. Podzemní pásové dopravníky budou umístěny v podzemních chodbách pod sily, nadzemní dopravníky budou uloženy na zpevněných plochách. Výrobní areál peletárny tvoří linii o celkové délce 170 m a šířce 20m.

Objekty budou osazeny do stávajícího zářezu ve svahu, který bude technicky zajištěn kombinací opěrných stěn a zpevněním povrchu terénu proti erozi. Stavby budou založeny na železobetonových deskách, které budou vystupovat cca 20cm nad okolní živičnou plochu.  Dešťové vody budou svedeny do stávajících kanalizačních vpustí po povrchu zpevněných ploch vyspárovaných od svahu. Z hlediska požární ochrany bude stavba provedena tak, aby neměnila stávající požárně technické řešení jednotlivých stávajících stavebních objektů.